<span id="hjfdj"><dl id="hjfdj"></dl></span>
<strike id="hjfdj"><dl id="hjfdj"></dl></strike>
<strike id="hjfdj"></strike>
<span id="hjfdj"></span>
<span id="hjfdj"><video id="hjfdj"><ruby id="hjfdj"></ruby></video></span>
<span id="hjfdj"></span>
<strike id="hjfdj"><i id="hjfdj"></i></strike>
<span id="hjfdj"></span>
<strike id="hjfdj"></strike>
<span id="hjfdj"><video id="hjfdj"><ruby id="hjfdj"></ruby></video></span>
<strike id="hjfdj"><video id="hjfdj"><ruby id="hjfdj"></ruby></video></strike><strike id="hjfdj"><video id="hjfdj"></video></strike>
<span id="hjfdj"></span>
Open/Close
Polski

Zostań Top Employer

Zostań Top Employer down arrow

Przyspieszamy rozwój strategii HR aby wzbogaca? ?wiat pracy

Top Employers Institute jest ?wiatowym autorytetem w zakresie badania warunków pracy.

Nasza historia

Zdob?d? certyfikacj?, stań si? pracodawc? z wyboru

Chcesz przyci?gn?? i zatrzyma? najlepszych pracowników dzi?ki swoim warunkom pracy. Jeste?my zaanga?owani w rozpoznawanie Top Employers na ca?ym ?wiecie.  Razem zwi?kszamy wp?yw Twoich pracowników na rozwój Twojej organizacji. 

Zostań Top Employer
Zdob?d? certyfikacj?, stań si? pracodawc? z wyboru

Proces certyfikacji

 1. Proces certyfikacji

  Uczestnictwo

  Aby przej?? proces certyfikacji, Twoja organizacja dokona szczegó?owej oceny praktyk HR, wype?niaj?c Kwestionariusz Najlepszych Praktyk HR.

 2. Weryfikacja

  Weryfikacja

  Twoje odpowiedzi zostan? sprawdzone i ocenione, a wyniki porównane z wynikami pozosta?ych organizacji.

 3. Certyfikacja

  Certyfikacja

  Je?li proces przebiegnie pomy?lnie, zostaniesz uznany za certyfikowanego Top Employer, wyró?niaj?cego si? na swoim rynku jako pracodawca z wyboru!

 4. Informacja zwrotna

  Informacja zwrotna

  Po uzyskaniu certyfikatu Twoja organizacja otrzyma informacj? zwrotn? na temat uzyskanych wyników.

Jak zdoby? certyfikacj?

Jeste?my dumni, ?e przyznali?my certyfikacj? ponad 1600 organizacjom na ca?ym ?wiecie

Jeste?my obecni w ró?nych kraje/regiony oraz certyfikujemy firmy w wielu bran?ach - nasze organizacje, które przesz?y proces certyfikacji tworz? ?rodowisko firm zaan

Jeste?my dumni, ?e przyznali?my certyfikacj? ponad 1600 organizacjom na ca?ym ?wiecie

Global Top Employers

Nowo?ci ze ?wiata Top Employers

Zapoznaj si? ze spostrze?eniami oraz praktykami Top Employers z ca?ego ?wiata przegl?daj?c blogi, raporty, podcasty oraz najlepsze praktyki HR na naszym portalu.

Komunikuj si?. Ucz si?. Inspiruj. ?wi?tuj.

Komunikuj si?. Ucz si?. Inspiruj. ?wi?tuj.

Do??cz do nadchodz?cych konferencji, webinarów i innych globalnych wydarzeń. ?wi?tuj i ucz si? z nami i innymi.

Nasze wydarzenia
亚洲色欧美在线影院